บริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งชายและหญิงในพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฯลฯ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และตรวจสอบคัดกรอง หาสารเสพติดก่อนเข้า ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้รับการฝึกอบรมทักษะ การรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และจากฝ่ายฝึกอบรมของทางบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความเชื่อมั่นในบริการที่จะได้รับ พร้อมกันนี้เรายังได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ คุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่อได้ใช้บริการของเรา

              การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

 •      ว่าจ้างตั่งแต่ 3 นายขึ้นไปต้องมีหัวหน้าหน่วย 1 นาย
 •      ว่าจ้างต้ังแต่ 5 นายขึ้นไปต้องมีหัวหน้าหน่วย 2 นาย

 

 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นคนไทย
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 18 - 55 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซ.ม.
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 • ไม่ติดสุรา ไม่เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ
 • ไม่มีความพิการทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน
 • มีความประพฤติดีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย บุคลิกเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องผ่านการอบรมเรื่องงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทฯ
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน มีใบอนุญาตให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
การควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยรับคำร้องเรียน รับการแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างทันท่วงที เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ ให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ เข้าไปฝึกอบรมทบทวนที่หน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เทคนิคใหม่ๆ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีสมรรถภาพอยู่ตลอดเวลา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด มีพนักงานรักษาความปลอดภัยสำรองไว้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินตลอดเวลาทุกวัน หากมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงานใด มาปฏิบัติงานไม่ครบ มีการหยุดงาน ลาป่วย ลากิจ ทางบริษัทฯ ก็สามารถจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยคนอื่นไปทดแทนได้ทันที
Visitors: 28,094