เกี่ยวกับเรา


 

 

 

 

เมื่อทางบริษัทฯ ได้สรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามลักษณะงานได้แล้ว บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น วิชาทหารเบื้องต้น วิชากฏหมายเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย การจัดการงานจราจร การป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิง การป้องกันการโจรกรรม ศิลปะป้องกันตัว การเขียนรายงาน การปฏิบัติตนในหน่วยงานต่างๆ ตามประเภทของหน่วยงาน ก่อนส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่
หากพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ คนใดมีความบกพร่องต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของท่านด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะแก้ไขหรือสับเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้น และจะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ ไปทดแทนจนกว่าจะเป็นที่พอใจของท่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด สามารถชี้แจ้งตัวเลขต้นทุนและที่มาของราคา ค่าบริการรักษาความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการเฉพาะตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยการจัดคนไปประจำรักษาการณ์เท่านั้น แต่บริษัทฯ ให้บริการด้วยพนักงานทั้งองค์กร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่สายตรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฯลฯ ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จ่ายค่าแรงและสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามกฏหมายแรงงานกำหนด ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการคิดอัตราค่าบริการ