บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ปกป้องคุ้มครอง

ดูแลทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าผู้ใช้บริการ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัยและปณิธานแน่วแน่ที่จะก้าวไปสู่

เป้าหมายการเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

โดยปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่มอบให้เราเป็นผู้ให้บริการปกป้องคุ้มครองดูแลจำนวน 100 กว่าราย

 


การบริหารงานของเรา

เมื่อทางบริษัทฯ ได้สรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามลักษณะงานได้แล้ว บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น วิชาทหารเบื้องต้น วิชากฏหมายเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย การจัดการงานจราจร การป้องกันอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิง การป้องกันการโจรกรรม ศิลปะป้องกันตัว การเขียนรายงาน การปฏิบัติตนในหน่วยงานต่างๆ ตามประเภทของหน่วยงาน ก่อนส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่

สนองความต้องการของลูกค้า

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ คนใดมีความบกพร่องต่อหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของท่านด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯก็พร้อมที่จะแก้ไขหรือสับเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้นและจะจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหม่ ไปทดแทนจนกว่าจะเป็นที่พอใจของท่าน


ที่มาของอัตราค่าบริการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด สามารถชี้แจ้งตัวเลขต้นทุนและที่มาของราคา ค่าบริการรักษาความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการเฉพาะตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยการจัดคนไปประจำรักษาการณ์เท่านั้น แต่บริษัทฯ ให้บริการด้วยพนักงานทั้งองค์กร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่สายตรวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฯลฯ ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จ่ายค่าแรงและสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามกฏหมายแรงงานกำหนด ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการคิดอัตราค่าบริการ
Visitors: 74,402