บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด

บริษัทฯ ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย แก่ลูกค้าในกลุ่มธุระกิจต่างๆ หลายประเภท อาทิเช่น บริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ลานจอดรถ หมู่บ้านจัดสรรและอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง โดยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา ได้รับการคัดสรรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติจากสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตและจากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท มีการฝึกอบรมทบทวนพิเศษ เช่น การดับเพลิงและที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในแขนงต่างๆ อย่างรอบด้าน จนมั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทฯไปทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี
คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

◆ พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นคนไทย
◆ พนักงานรักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 18 - 55 ปี
◆ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
◆ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซ.ม.
◆ มีสัญชาติไทย
◆ เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
◆ ไม่ติดสุรา ไม่เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
◆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ
◆ ไม่มีความพิการทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
◆ ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
◆ ไม่เคยต้องโทษจำคุกเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน
◆ มีความประพฤติดีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย บุคลิกเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
◆ ผ่านการอบรมเรื่องงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทฯ
◆ มีใบอนุญาตให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
 

ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ

การควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยรับคำร้องเรียน รับการแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างทันท่วงที เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพเข้าไปฝึกอบรมทบทวนที่หน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เทคนิคใหม่ๆให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีสมรรถภาพอยู่ตลอดเวลา


การสนับสนุนกำลังพล 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด มีพนักงานรักษาความปลอดภัยสำรองไว้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินตลอดเวลาทุกวัน หากมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงานใดมาปฏิบัติงานไม่ครบ มีการหยุดงาน ลาป่วย ลากิจ ทางบริษัทก็สามารถจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยคนอื่นไปทดแทนได้ทันที
Visitors: 74,399